برچسب: تراپ

  • تله بخار

    تله بخار

    تله بخار ( تراپ بخار ترمودیناک ) تله بخار (تراپ بخار ترمودینامیک) شیر اتوماتیکی است که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار میگیرد. عملکرد اصلی آن جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایی با نگه داشتن بخار در وسیله گرمایشی و عبور هوا و کندانس از سیستم میباشد. برداشت هوا و کندانس نیازی اساسی […]