برچسب: فرآیند کار لنژری بیمارستان

  • اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان

    اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان

    اهم اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستانها اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان : اخذ کارت بهداشت ، واکسیناسیون و معاینات دوره ای و درج در پرونده بهداشتی جهت کارکنان لنژری بیمارستان . بکارگیری افراد دوره دیده و همچنین آموزش پرسنل این بخش در زمینه استفاده از مواد شوینده و گندزداها بهداشت فردی توسط کارگران […]

  • فرآیند کار لنژری بیمارستان – قسمت دوم

    فرآیند کار لنژری بیمارستان – قسمت دوم

    فرآیند کار لنژری بیمارستان – قسمت دوم ب: مرحله شستشو  مراحل شستشو عبارتست از: ١-شستشو با آبسرد      ٢- شستشوی اصلی با آب داغ      ٣- افزودن سفید کننده      ۴- آبکشی        ۵- اسیدی کردن شستشو با آب سرد: به منظور خونگیری در ابتدا، البسه باید با آب سرد شسته شوند. شستشوی اصلی با آب داغ: الف:استفاده از […]