برچسب: وایتکس

  • اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان

    اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان

    اهم اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستانها اقدامات مورد نیاز در لنژری بیمارستان : اخذ کارت بهداشت ، واکسیناسیون و معاینات دوره ای و درج در پرونده بهداشتی جهت کارکنان لنژری بیمارستان . بکارگیری افراد دوره دیده و همچنین آموزش پرسنل این بخش در زمینه استفاده از مواد شوینده و گندزداها بهداشت فردی توسط کارگران […]